آنیل اسفرودایز

تعادلی‌ترین ساختار در بین ساختارهای تعادلی ایجاد زمینه‌ای از فریت همراه با کره‌های ریز سمنتیت در آن است این ساختار دارای بالاترین خواص می‌باشد.

برای آلیاژهای غیر آهنی با ترکیب و ساختار مربوط به خود، عملیات بازپخت برای اهداف زیر انجام می‌شود:

۱- حذف کامل یا جزیی اثرات کار سرد (احتمال رخ دادن تبلور مجدد)

۲- آمیخته شدن کامل رسوبات به صورت ذرات درشت

۳- رسوب ذرات از محلول جامد