آنیل کردن یا بازپخت (Annealing)

آنیل کردن یا بازپخت درعلم مواد، به فرایندی می‌گویند که موجب تغییر خواص ماده مانند سختی و شکل‌پذیری آن می‌شود. این فرایند شامل گرم کردن ماده تا دمایی مناسب، نگه‌داری در آن دما در زمان مشخص و کافی و سپس سرد کردن آن با سـرعت مناسـب تـا دمای محیط می‌باشد. کلمه آنیل (بازپخت) مفهوم گسترده‌ای داشته و هم در بخش فلزات و آلیاژهای آهنی و هم غیر آهنی کـاربرد دارد.

این عملیات عموما برای نرم کردن مواد فلزی انجام می‌شود و در نتیجه آن خواصی مانند قابلیت ماشین‌کاری، خواص الکتریکـی، قابلیـت کار سرد و پایداری ابعاد آن و ساختار آلیاژ تغییر قابل توجه‌ای می‌کند.

آنیل کردن انواع مختلفی داشته که هدف و نتیجه آن‌ها متفاوت است. هرگاه عنوان خاصی برای آن ذکر نشود، منظور آنیل کامل اسـت کـه در آن آلیاژ آهنی تا بالاتر از دمای استحاله گرم شده و سپس به آرامی در داخل کوره سرد شده و کاملا نرم می‌شود. سیکل ایـن عملیـات با توجه به ترکیب و مشخصات آلیاژ متفاوت بوده و برای هر فولاد سیکل مشخصی وجود دارد.