خط کامل کوره‌های اتمسفر کربورایزینگ با اتمسفر ویژه