سختی رسوبی

اصطکاکی (FSP) انجام شده بر این آلیاژ تغییرات بارزی چون ریزشدن رسوبات و کاهش اندازه دانه نسبت به فلز پایه را دربرداشته است. یکی از مکانیزم­های مهم مقاوم شدن سوپرآلیاژهای پایه نیکل، رسوب فاز ثانویه در داخل فاز زمینه γ می­باشد، که با سیکل عملیات حرارتی انحلالی و پیر سازی انجام  می­پذیرد. این مکانیزم به عنوان مهم­ترین روش مقاوم کردن سوپرآلیاژهای پایه نیکل در مقابل تغییر فرم محسوب می­گردد. تأثیر عملیات انحلالی و پیرسازی قبل و بعد از انجام عملیاتFSP به ترتیب بر روی ریزساختار از جمله مرزدانه­ها، اندازه دانه، رسوبات گاما پرایم، یوتکتیک­های گاما-گاما پرایم و کاربیدها انجام شده است. نتایج نشان داد، که عملیات حرارتی سبب درشت شدن رسوبات گاماپرایم، پیوستن رسوبات ریز به یک دیگر، توزیع یکنواخت­تر و پیوستگی کاربیدها شد.