همگن کردن (homogenization)

همگن کردن از انواع عملیات حرارتی بـوده کـه جهـت بهبـود خـواص مکـانیکی و حـذف سـاختمان دنـدریتی، جدایش موضعی و غیریکنواختی ترکیب شیمیایی که ناشی از سرد کردن غیر تعادلی بوده و موجب موجب کاهش خواص مکـانیکی مـواد می‌شوند، انجام می‌شود. از این رو لازم است توسط عملیات حرارتی مناسبی، این موارد بر طرف شـود. ایـن عملیـات حرارتـی بـه همگـن (یکنواخت) کردن و یا آنیل نفوذی معروف است. چون دمای انتخابی در این روش بالا می‌باشد، نفوذ نسـبتا سـریع بـوده و غیـر یکنـواختی ساختار پس از عملیات از بین می‌رود.

قطعات مورد نظر را در مدت زمان نسبتا طولانی که به ابعاد و ترکیب شیمیایی قطعه بستگی دارد حرارت داده و سپس تا دمای محـیط سـرد می‌کنند.
اعوجاج، جدایش و عدم یکنواختی در ترکیب شیمیایی که ناشی از فرایندهای ریخته‌گری، جوشکاری و شکل‌دهی می‌باشد تـاثیر منفـی بسیاری بر خواص مکانیکی قطعه مورد نظر دارد. عملیات حرارتی همگن کردن، با حذف این شرایط نامطلوب، خـواص مکـانیکی قطعـه را در حد مطلوبی بهبود می‌بخشد.

در آلیاژهای غیر آهنی، عملیات همگن کردن در مورد محصولات نیمه تمامی که تقریبا سختی بالایی دارند به کـار مـی‌رود. هـدف ایجـاد شکل‌پذیری خوب قبل از کار سرد و کار گرم شمش می‌باشد. و در نتیجه کارپذیری آن بهبود می‌یابد.

همگن کردن فرایندی طولانی بوده و گاهی بین ٢٠-۴٠ ساعت تا تکمیل آن طول می‌کشد. آلیاژهای معمولی که این فرایند در مـورد آن‌هـا انجام می‌شود آلیاژهای ٢٠١۴ ،٢٠٢۴ ،٢٠١٧و ٧٠٧۵ آلومینیوم می‌باشد.