پیر سازی

آلیاژهای سری 6000 آلومینیوم، از دسته آلیاژهای عملیات حرارت پذیر هستند که می‌توان با عملیات حرارتی دو مرحله‌ای، خواص مکانیکی آن‌ها را تقویت کرد. به منظور بررسی عملیات حرارتی رسوب سختی آلومینیوم 6061 ، پس از ریخته‌گری این آلیاژ، نمونه‌هایی از این ماده ابتدا به مدت 45 دقیقه در دمای 525 درجه سانتی‌گراد تحت عملیات محلول‌سازی قرار گرفتند. سپس به منظور انجام عملیات پیرسازی، در دماهای 170، 180، 190 و 200 درجه سانتی‌گراد به مدت 4 و 8 ساعت عملیات پیرسازی بر روی آن‌ها انجام شد. به منظور بررسی خواص هریک از نمونه‌ها، آنالیزهای متالوگرافی نوری و سختی سنجی انجام گرفت. مشخص شد که با افزایش دمای پیرسازی به دلیل افزایش نفوذ، رسوبات رشد کرده و با تشکیل رسوبات ضخیم، سختی نمونه‌ها از 92 به 70 راکول بی‌ کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش زمان پیرسازی، فرصت لازم جهت به هم پیوستن رسوبات ایجاد شده و کاهش چشم‌گیر سختی از 70 به 30 راکول بی برای نمونه‌های پیرشده در دمای 20 درجه سانتی‌گراد اتفاق می‌افتد.